Tom Ford

23 carat gold leaf logo installation- Atlanta New York City Houston